KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„WESOŁE SERDUSZKA”

W BYDGOSZCZY

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W przedszkolu funkcjonują grupy anglojęzyczne, w których dzieci  uczą się języka angielskiego i równocześnie poznają kulturę i tradycję  innych narodów. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne  oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającym z Konwencji Praw Dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone  w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

Naszą działalność opisuje cytat:
Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Cele ogólne:

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju  i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w  nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój wszystkich dzieci w placówce.
 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia sprawne  jego funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji 

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka.

Respektuje 5 najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 1. Zasada zaspakajania potrzeb dziecka
 2. Zasada aktywności
 3. Zasada indywidualizacji
 4. Zasada organizowania życia społecznego
 5. Zasada integracji (jednolity proces  wychowania i edukacji)

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie  z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia  i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział     w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu.  Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Dzieci odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i doświadczają swoich możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości. Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań naszego przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

Sylwetka absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole:

posiada:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętność uważnego słuchania i  logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • zdolność twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność  komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

przestrzega:

 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania wg ustalonych norm.

dostrzega i szanuje:

 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne  postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne.

nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę lub pomoc.

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań dzieci.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju.

Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • planowania miesięcznego
 • do konstruowania zajęć – stosowanie zasady indywidualizacji wymagań
 • indywidualnego wspomagania dzieci

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych, deficytów, przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych takich jak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,  terapia logopedyczna. Przedszkole monitorując rozwój dziecka współpracuje nie tylko z rodzicami,  ale także  oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka. W ramach systemu w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża.

Oferta zajęć  prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe  i metodyczne. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone w przedszkolu zajęcia  i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci ,  a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom  oraz  środowisku, a także jako centrum tradycji regionalnej.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania  i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich    do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 • prowadzą edukację prozdrowotnej i promocję zdrowia;
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i  wspólnie  z rodzicami organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Pomoc ta obejmuje m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;
 • rozpoznawanie  przyczyn trudności dziecka;
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców;

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami zarówno przedszkolny jak i plany grupowe.  Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

 • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie;
 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel-rodzice;
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców;
 • Promocja zdrowia;
 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny;
 • Inne zadania.

 

 

logo-ws

Realizacja zadań następuje poprzez następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe;
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;
 • konsultacje i porady indywidualne;
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac);
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców;
 •  organizacja szkoleń i  warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców;
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych;
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola poszczególnych grup.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,  a także odpowiada  na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy przedszkola jest udział  w  realizacji  lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne.  Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji są kwalifikacje i kompetencje nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie  terapii pedagogicznej, logopeda.  W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego, przedszkole organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczycielki posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć tak, aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i  kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola, powoływane są zespoły zadaniowe: ds. promocji, rocznego planu pracy placówki, ewaluacji i inne w miarę potrzeb.  Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble  i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełniej realizacji założeń koncepcji ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz  budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok  z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru.