PROGRAMY

GRUPA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Dziecko w sposób naturalny poznaje równolegle dwa języki, polski i angielski.

Nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze 1 godziny codziennie i jest zintegrowana z programem nauczania przedszkolnego.

Stosujemy efektywne metody pracy z dziećmi tj:

 1. Matoda Immersji (Language immersion) – uczniowie są całkowicie „zanurzeni” w naukę języka obcego, przyswajając go w sposób naturalny dzięki osobie nauczyciela obcojęzycznego. Język angielski obecny jest w każdej sferze życia małego przedszkolaka, zaczynając od mycia rąk, po spożywanie posiłków, zabawy na świeżym powietrzu, aż po zintegrowane lekcje oparte na zasadzie bilingwizmu (dwujęzyczności).
 2. Metoda projektów (Project Method of Teaching) – pozwala zaspokoić ciekawość świata i zainteresować dzieci kulturą krajów anglojęzycznych
 • Anglobajki – nauka języka angielskiego z pomocą ulubionych bohaterów filmów anglojęzycznych np. Christmas with Peppa Pig, Bob the Builder, Dora the Explorer. Są one doskonałym źródłem „autentycznego materiału”, który dostarcza wiele okazji do ćwiczeń w zakresie: gramatyki, wymowy, intonacji i akcentu.
 • Anglokid uczy się o kulturze brytyjskiej – realizowany pod hasłem „Herbatka u Królowej Elżbiety”, „Halloween na wesoło”, „Dzień Św. Patryka”, pogłębia wiedzę o otaczającym świecie rozbudzając ogromną ciekawość uczniów krajami Zachodu, jego zwyczajami, kuchnią, monarchią oraz zwiększa tolerancję i akceptację na inne światopoglądy, tradycje i wierzenia.
 1. Metoda CALL (Computer Assisted Language Learning) – wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych w nauczaniu języka obcego. Nasze przedszkole wyposażone jest w bogate pomoce dydaktyczne m.in. tablice interaktywne, komputery, multimedialne programy edukacyjne z serii Magic English, Happy Hearts oraz Mini Magic. Dzięki stałemu dostępowi do Internetu, z pomocą takich programów jak chociażby Skype możemy kontaktować się z innymi dziećmi uczącymi się języka angielskiego na całym świecie.
 2. Metodzie Reagowania Całym Ciałem (Total Physical Response) – metoda ta aktywuje wszystkie zmysły małego człowieka oraz zaspokaja naturalną potrzebę ruchu dziecka przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według zasady nabywania umiejętności poprzez ruch i czyn.
 3. Metoda Dramy – uczniowie chętnie powtarzają sekwencje występujące w utworze wcielając się w różnorakie postacie z bajek i historyjek. Poprzez różne formy aktywności, jakie niesie ze sobą drama, takie jak zabawa, ruch, opowieść, pomagamy dzieciom odkryć świat oraz rozwinąć ich kompetencje komunikacyjne.

Odwołując się do słów Iwana Turgieniewa, który niegdyś pisał, że „cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo” należy w pełni wykorzystywać naturalne predyspozycje dziecka do nauki języka obcego i zacząć przygodę z językiem angielskim już od najmłodszych lat.

See you soon / Do zobaczenia…

LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW

PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Cel ogólny projektu:

 • Propagowanie wiedzy o lesie
 • Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody
 • Wyrabianie nawyków proekologicznych

Cele szczegółowe:

 • Poznanie środowiska przyrodniczego lasu i jego ekosystemów
 • Poznanie warunków życia niektórych zwierząt, naturalnego środowiska sprzyjającego ich życiu
 • Przyzwyczajanie dzieci do pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony lasu
 • Odkrywanie i akceptowanie korzyści zdrowotnych wynikających z obcowania z przyrodą

Finałem rocznej działalności edukacyjnej są konkursy plastyczne, wiedzy przyrodniczo-leśnej, itp., które swój finał mają w czerwcu na terenie Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej mieszczącego się przy siedzibie Nadleśnictwa Żołędowo.

Patronat honorowy:

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Patronat medialny:

MAGICZNA MOC BAJEK

Nasze przedszkole po raz trzeci bierze  udział w  Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek” pod nazwą „Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”.

„Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. (…) Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję.”

 1. Cel ogólny:

 Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 1. Cele szczegółowe:
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
 • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.
 • Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.
 • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.
 • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działało na rzecz placówki.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

 „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to projekt czytelniczy. Głównym celem jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodziców. W tym roku szkolnym 2021/2022 chcielibyśmy by była to literatura o tematyce emocji.

Program uczy dzieci:

 • jak nazywać stany emocjonalne oraz znaleźć sposób radzenia sobie z własnymi emocjami;
 • właściwie reagować na przejawy emocji innych;
 • kontrolować swoje zachowania;
 • sposobów rozładowania napięcia, złości i smutku w odpowiednio dobranej literaturze.

Przez czas realizacji projektu obecny jest pluszowy miś. Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – misia (koniecznie miś/niedźwiadek), który w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków.

W przedszkolu pluszak „zamieszka” w kąciku czytelniczym. Zostanie nadane mu imię i będzie obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury.

Projekt składa się z modułów:

 • Moduł I- Czytamy razem z Małym Misiem

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN:
1) wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;
2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich;
3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;
4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom;

Wiodące kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
 • kompetencje obywatelskie;
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

a) Czytamy w przedszkolu:
Do realizacji czytania w ramach misiowego projektu można zaprosić osoby związane z przedszkolem.

b) Czytamy w domu:
Z powodu sytuacji związanej z pandemią zamiast pluszaka wędrować będzie zalaminowane zdjęcie misia, najlepiej jego wycięta sylwetka. Wraz z kartką dzienniczka zostanie przekazana dzieciom w zdezynfekowanej koszulce na dokumenty. Na karcie dzienniczka rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek (praca w domu). Po przyniesieniu do przedszkola sylweta zostanie zdezynfekowana, a karta zostanie poddana kwarantannie.
Warto przygotować kilka pozycji książkowych z przedszkolnego kącika, które będą wędrować wraz z misiem.

 • Moduł II- Kodujemy razem z Małym Misiem

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN:

1) wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny – gazetka dla rodziców na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci;
2) kształtowanie postaw zaangażowania społecznego – udział w europejskiej akcji „Code Week”;
3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich dzieci, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

Wiodące kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
 • kompetencje cyfrowe.

Rozwijanie czytelnictwa: przygotowanie dzieci do czytania poprzez zabawy z kodami;

„Kodujemy razem z Małym Misiem” to moduł składający się z części webinarowej dedykowanej dzieciom w formie warsztatu literackiego.

Warsztat literacki dla dzieci dotyczy cyberbezpieczeństwa oraz zawiera propozycję przeprowadzenia: „Misiowego turnieju łamigłówek logicznych”. Treść misiowych łamigłówek oparta jest o autorskie zagadki Misiowej Mamy, ćwiczące umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. Dzieci będą miały możliwość zaprezentowania własnych zainteresowań i na ich kanwie tworzenia zagadek, łamigłówek i zadań dla przedszkolaków.

eTwinning

Cooking cultures project

Nasze przedszkole uzyskało certyfikat eTwinning za projekt o nazwie „Cooking cultures project”. Realizowany on będzie od przyszłego miesiąca w grupach anglojęzycznych: „Niedźwiadki” i „Kaczuszki” we współpracy z przedszkolem europejskim z Hiszpanii.

eTwinning  to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach i przedszkolach europejskich. eTwinning  motywuje do nauki języka angielskiego i otwarcia na Europę.

Celem projektu jest wspólna nauka i zabawa z językiem angielskim, odkrywanie kulinarnych pasji, promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy o tradycji hiszpańskiej i kuchni polskiej (przygotowanie lokalnych potraw, przekąsek, słodkości mających w swoim składzie m.in.  śliwki, miód, gruszki, twaróg…)

Któż wie, może dla niejednego naszego podopiecznego jest to początek drogi do Masterchefa 🙂

Gwarantowane:

 • „pełne brzuchy” J
 • dobra zabawa
 • wzrost umiejętności językowych – wzbogacony zasób słownictwa z języka angielskiego, wzrost umiejętności rozumienia ze słuchu
 • wzbudzenie u przedszkolaków ciekawości świata, chęci do poznawania nowych przyjaciół w obcym kraju, a także pogłębienie wiedzy o Hiszpanii

Język projektu: język angielski

Opis projektu: 

 • Prezentacja swoich umiejętności podczas wideokonferencji – prezentacja grup, poznanie kolegów i koleżanek z zagranicy, pokazanie narodowych/lokalnych pyszności zrobionych przez dzieci, odśpiewanie piosenek anglojęzycznych związanych z żywnością.
 • Nagranie filmu ukazującego „dzieci w kulinarnej akcji”, ich reakcje oraz umiejętności językowe.
 • Utworzenie slajdów ze zdjęciami dzieci i stworzonymi przez nich „pysznościami”.
 • Zaproszenie chętnych rodziców do udziału w kulinarnych zajęciach
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego i wystawy prac dzieci pt. „Yummy, yummy to my tummy”.
 • Wysyłanie do siebie kartek okolicznościowych zrobionych przez dzieci z anglojęzycznymi życzeniami i pozdrowieniami

Chcieliśmy poinformować Państwa, że przedszkole podjęło również próbę udziału w programie międzynarodowym Erasmus+, niestety przez wprowadzone przez Komisję Europejską nowe regulacje prawne na rok 2015 dotyczące placówek niepublicznych, zostaliśmy wykluczeni z udziału w tym przedsięwzięciu.

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

JESTEM MAŁYM PRZYJACIELEM PRZYRODY

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.

Projekt adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Cele projektu:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 • kreatywne i twórcze działania dzieci, nauczycieli i rodziców;
 • prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej i wytwarzaniem zaciekawienia i zainteresowania przyrodą;
 • promocja placówek oświatowych;
 • integracja nauczycieli, dzielenie się pomysłami.

ROBOTYKA DLA ROZWOJU DZIECKA

Program dydaktyczno – wychowawczy

Rodzaj zajęć: warsztaty konstrukcyjne, warsztaty z programowania i kodowania.

Grupa: dzieci w wieku 5, 6 lat.

Cele główne:

 • Nauka przez zabawę.
 • Stymulowanie aktywności twórczej dzieci.
 • Aktywizowanie działalności poznawczej dzieci.
 • Rozwinięcie umiejętności manualno-konstruktorskich oraz informatycznych.
 • Rozbudzenie pasji poznawania świata techniki i robotyki.
 • Kształtowanie kierunkowej orientacji przestrzennej.
 • Wykorzystanie kodu obrazkowego do programowana robota.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Odczytywanie, rozumienie symboli i znaków.

Cele szczegółowe:

 • Możliwość zbudowania prostych robotów z klocków.
 • Czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie.
 • Prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania.
 • Samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie.
 • Rozwijanie zmysłów konstruktorskich.
 • Praktyczne zastosowanie zasad matematyki, mechaniki oraz robotyki.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia.
 • Poznanie podstaw programowania z wykorzystaniem języka obrazkowego.
 • Programowanie prostych komend sterujących robotem.
 • Określanie kierunków, rozróżnianie strony lewej od prawej.
 • Programowanie zadań stawianych robotowi do wykonania za pomocą kolorowych kodów.
 • Kodowanie za pomocą symboli i znaków.

Charakterystyka zajęć:

Zajęcia polegają głównie na budowaniu za pomocą klocków prostych robotów. Dzieci poznają przy tym sposoby działania różnych mechanizmów w oparciu o wskazówki nauczyciela oraz instrukcję wyświetlaną na ekranie laptopa. Kolejnym etapem działań jest podłączenie skonstruowanego modelu do komputera i napisanie programu.

Programowanie powstałego robota wyposażonego w specjalne czujniki oraz silniki powstaje za pomocą obrazkowego języka programowania. W zależności jakie robot otrzyma funkcje taki będzie jego efekt działania.          

Obserwacja uruchomionego przez program modelu pozwala dzieciom na przeprowadzenie ewentualnych zmian w konstrukcji, jego przebudowę oraz modyfikację programu zgodnie z ich oczekiwaniami. Dzieci uzyskują satysfakcje z efektów swojej pracy ucząc się przy tym wytrwałości w osiąganiu zamierzonego celu. Ponadto rozwijają zdolności manualne, postrzeganie i myślenie przestrzenne.

Podczas zajęć dzieci również programują różne roboty oraz kodują na matach edukacyjnych.

MATEMATYKA LEGO

Program dydaktyczno – wychowawczy

Rodzaj zajęć: warsztaty matematyczno-konstrukcyjne.

Grupa: dzieci w wieku 6 lat.

Cele główne:

 • Nauka przez zabawę.
 • Stymulowanie aktywności twórczej dzieci.
 • Aktywizowanie działalności poznawczej dzieci.
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec matematyki.
 • Rozwijanie myślenia matematycznego.
 • Rozpoznawanie problemów i wytrwałość w dążeniu do ich rozwiązania.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie zdolności do poznawania rzeczywistości, logicznego rozumowania, rozwiązywania różnych problemów.
 • Przedstawianie treści matematycznych z punktu widzenia praktycznego doświadczenia dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i wykonywania prostych działań arytmetycznych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie cyfr oraz tworzenie z nich liczb.
 • Integracja wychowania i nauczania.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.
 • Zachęcanie do poszerzania zainteresowań matematycznych.
 • Układanie działań do podanych zadań.
 • Rozpoznawanie i korzystanie ze schematów.

Charakterystyka zajęć:

Zajęcia matematyczno-konstrukcyjne z zastosowaniem klocków zapewniają możliwość ćwiczenia podstawowych umiejętności matematycznych, takich jak; logiczne rozumowanie, wytrwałość, precyzja, modelowanie oraz przedstawianie poprzez indywidualne i grupowe rozwiązywanie zadań.

Zajęcia z dziećmi polegają na przeprowadzeniu konkretnych ćwiczeń i zadań problemowych z wykorzystaniem klocków LEGO oraz specjalnie do tego sporządzonych kart pracy. Dzięki ich zastosowaniu dzieci mają możliwość obserwacji, manipulacji i modelowania pozwalającego na zrozumieniu zasad matematyki.

Zadaniem dzieci podczas zajęć jest stworzenie na podstawie rysunków zamieszczonych w kartach pracy oraz przy pomocy nauczyciela różnych prostych konstrukcji. Następnie w oparciu o podane treści oraz wskazówki zawarte w karcie  rozwiązanie zadania tekstowego.

Mamo, Tato, wolę wodę!

Projekt edukacyjny

Jest to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. 

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. 

Cele programu:

 1. Popularyzacja picia wody jako podstawowego napoju, który jest niezbędny dla organizmu żywego.
 2. Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii.

GRAMY ZMYSŁAMI

Ogólnopolski Projekt

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami” skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz do dzieci świetlicowych. 

Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. 

Cele szczegółowe:

 • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
 • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
 • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
 • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Kreatywne zabawy plastyczne

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Projekt adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i klas 1-3, nauczycieli plastyki w klasach 4-8 szkół podstawowych, nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych,  bibliotek i domów kultury.

Główny cel projektu:

zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie całościowego rozwoju dzieci/uczniów poprzez działania plastyczne. 

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Proponowane w projekcie działania plastyczne wspierają rozwój dziecka szczególnie w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi, wyobraźni i kreatywności oraz stanowić mogą popandemiczną arteterapię i profilaktykę zdrowia psychicznego.

Powszechne stosowanie recyklingu plastycznego na zajęciach buduje  nawyki i postawy proekologiczne. 

Łatwo zintegrować działania plastyczne, które wspierają dostrzeganie przyrody w najbliższym środowisku, zachęcają do obserwacji i rozpoznawanie popularnych gatunków roślin i zwierząt oraz uwrażliwiają na jej piękno z edukacją przyrodniczą.

Projekt prowadzi do zmiany stylu edukacji plastycznej dzieci/uczniów – z odtwórczej i szablonowej w twórczą, rozwijającą kreatywność.